Chi tiết văn bản:

 Ban hành Kế hoạch thực hiện "Lưu trữ tài liệu điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2020-2025"