Chi tiết văn bản:

 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19