Chi tiết văn bản:

 Chỉ chị số 16 của Thủ Tướng Chính Phủ trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19