Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị khẩn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về thực hiện các biệp pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19