Chi tiết văn bản:

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19