15/09/2010

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa...