THÔNG TIN NHIỆM VỤ VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC
Tên đề tài Mã số đề tài Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai hữu cơ - vô cơ ứng dụng cho chế tạo tinh thể quang tử sử dụng trong lĩnh vực sensor và viễn thông. VAST.HTQT.PHAP.02/14-15 Viện Khoa học vật liệu Nguyễn Thị Thanh Hường 2014
Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học của cây bời lời nhớt (Litsea glutinosa) nhằm định hướng khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thực vật này. VAST04.03/15-16 Viện Hóa học Trần Thị Phương Thảo 2015