Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 2018 2053/QĐ-VHL 21/11/2018
2 2018 1920/QĐ-VHL 31/10/2018
3 2018 1395/QĐ-VHL 25/07/2018
4 2018 1186/QĐ-VHL 21/06/2018
5 2018 616/QĐ-VHL 17/04/2018
6 2018 533/QĐ-VHL 09/04/2018
7 2018 477/QĐ-VHL 30/03/2018
8 2017 2439/QĐ-VHL 24/11/2017
9 2017 2349/QĐ-VHL 13/11/2017
10 2017 2265/QĐ-VHL 30/10/2017
11 2017 2202/QĐ-VHL 18/10/2017