15/08/2012

Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1979 và nhiệm vụ đào tạo cao học từ năm 1995. Bắt đầu từ năm 1999 Viện đã cùng với Đại học Thái Nguyên phối hợp đào tạo cao...

15/08/2012

1. Một số nét khái quátViện Vật lý được thành lập theo Nghị định số 25/CP ngày 5 tháng 02 năm 1969 với chức năng sau:

15/08/2012

1. Vài nét giới thiệu về Viện Hóa họcViện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16-9-1978 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ...

15/08/2012

1. Chức năng nhiệm vụViện Cơ học (VCH) là một trong những Viện thuộc hệ thống các Viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Viện Cơ học là Viện nghiên cứu đầu ngành của cả...

15/08/2012

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (STTNSV) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành một trong những Viện nghiên cứu chuyên ngành về sinh thái và tài nguyên sinh vật mạnh...