14/08/2012

1. Giới thiệu về Viện KHVLViện Khoa học Vật liệu (Viện KHVL) là Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Viện được thành lập năm 1993 theo Quyết định số...

14/08/2012

1. Giới thiệuViện Công nghệ thông tin (CNTT) là Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện được thành lập từ 1976 theo Quyết định số 246/CP ngày 27/12/1976...

14/08/2012

Viện Công nghệ sinh học được giao nhiệm vụ Đào tạo Sau đại học bậc Tiến sĩ theo 06 mã số chuyên ngành (Quyết định số 5702/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH, ngày 01/10/2004 và Quyết định số 6061/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH,...

14/08/2012

Viện Công nghệ môi trường trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo quyết định số 148/2002/QĐ ngày 30/10/2002 của Thủ tướng Chính Phủ, trên cơ sở hợp nhất một số...

14/08/2012

Viện Công nghệ Hóa học được thành lập năm 1993 trên cơ sở Viện Hóa học TP Hồ Chí Minh theo Nghị định 24/CP ngày 02/05/1993 của Chính phủ và Quyết định số 90/KHCNQG-QĐ ngày 01/07/1993 của Trung tâm...

14/08/2012

1. Tình hình đào tạo NCS của Viện Kỹ thuật nhiệt đới:Từ năm 1982 Viện KTNĐ là 1 cơ sở đào tạo NCS thuộc Bộ GDDT với 3 chuyên ngành: Hóa Lý thuyết và hóa lý, Hóa Hữu cơ Vật liệu cao phân tử và tổ...

14/08/2012

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng được giao nhiệm vụ đào tạo SĐH (cao học, NCS) từ năm 1994. Các chuyên ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở như sau:

14/08/2012

1. Giới thiệu chungViện Hóa sinh biển được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 519/QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ...