15/08/2012

Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh từ năm 1979 và nhiệm vụ đào tạo cao học từ năm 1995. Bắt đầu từ năm 1999 Viện đã cùng với Đại học Thái Nguyên phối hợp đào tạo cao học.

15/08/2012

1. Một số nét khái quát Viện Vật lý được thành lập theo Nghị định số 25/CP ngày 5 tháng 02 năm 1969 với chức năng sau:

15/08/2012

1. Vài nét giới thiệu về Viện Hóa học Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16-9-1978 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

15/08/2012

1. Chức năng nhiệm vụ Viện Cơ học (VCH) là một trong những Viện thuộc hệ thống các Viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Viện Cơ học là Viện nghiên cứu đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực Cơ học.

15/08/2012

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (STTNSV) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành một trong những Viện nghiên cứu chuyên ngành về sinh thái và tài nguyên sinh vật mạnh nhất nước nhà. Viện không chỉ là một cơ quan nghiên cứu những vấn đề về khoa học cơ bản mà còn là nơi nghiên cứu triển khai các ứng dụng của các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống. Các thành tựu nghiên cứu khoa học của các phòng nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của Viện không những khẳng định chiều sâu của mỗi chuyên ngành mà còn mang tính liên kết đa ngành giữa các hướng nghiên cứu trong Viện, giữa các Viện trong Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng như các Viện các Trung tâm khoa học khác trong cả nước, khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

15/08/2012

1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên tiền thân là Phòng nghiên cứu về Hoá học các Hợp chất thiên nhiên được thành lập năm 1970, trực thuộc uỷ ban KH&KT Nhà nước. Viện được chính thức chuyển thành Viện chuyên ngành quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 65/CT ngày 5/3/1990 của Chính phủ.

15/08/2012

Trong tình hình đổi mới của đất nước hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi Giáo dục đào tạo và Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục đào tạo được coi là nền tảng và động lực của sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là điều kiện phát huy nguồn lực con người. Giáo dục – Đào tạo (đặc biệt là đào tạo Đại học, sau Đại học) được coi là một lĩnh vực then chốt cần đột phá. Với ý nghĩa đó, các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ đã được Đảng và Nhà nước giao cho các Viện nghiên cứu chuyên ngành, trong đó có Viện Địa Lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

15/08/2012

1. Giới thiệu chung Viện Địa chất, tiền thân là Viện các Khoa học về Trái đất, được thành lập từ năm 1976 theo Quyết định số 92/QĐ ngày 28/02/1976 của Chính phủ. Trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, Viện Địa chất đã trở thành một cơ quan đầu ngành về nghiên cứu trong lĩnh vực địa chất, đặc biệt là khoa học cơ bản trong địa chất, là nơi tập trung nhiều cán bộ nghiên cứu có trình độ cao của ngành địa chất.

15/08/2012

1. Thực trạng công tác đào tạo - Viện vật lý địa cầu được đào tạo trình độ tiến sỹ theo chuyên ngành: Vật lý địa cầu, mã số: 62 44 15 01 và chuyên ngành: Địa vật lý, mã số: 62 44 61 01.  - Hiện nay Viện Vật lý Địa cầu đang có 3 nghiên cứu sinh bắt đầu từ năm 2008. Việc tuyển sinh hàng năm gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thấp. Hiện nay, có 4 cán bộ trẻ của Viện lựa chọn giải pháp đi học ở cơ sở đào tạo nước ngoài. 

14/08/2012

1. Giới thiệu về Viện Hải Dương Học 1.1. Thông tin cơ bản Tên chính thức: Viện Hải Dương Học Địa chỉ: 01 Cầu Đá Nha Trang Điện thoại: 058 3590036                          Fax: 058 3590034 E-mail: haiduong@dng.vnn.vn                  Website: www.vnio.org.vn