Thông tin Đề tài

Tên đề tài kkkkkkkkkkkkkkk
Mã số kkkkkkkkkk
Đơn vị Ban Tổ chức cán bộ s
Đơn vị phối hợp, đồng chủ trì kkkkkk
Thuộc chương trình Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ tên uuuuuuuuuuuuuuuu
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Điện thoại 111111111111
Email hhhh@gmail.com
Thời gian thực hiện 05/09/2017 - 05/06/2018
Tổng kinh phí 331,2 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài kkkkkkkkkkkkkkkk
Kết quả chính của đề tài

kkkkkkkkkkkkkkkkkk

Một số hình ảnh của đề tài:

Những đóng góp mới kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sản phẩm đề tài kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Địa chỉ ứng dụng kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ảnh nổi bật đề tài
1568707337714-pqlong2.png
Danh sách file đính kèm