Thông tin Đề tài

Tên đề tài qqqqqqqqqqq111
Mã số qqqqqqqqqqqq
Đơn vị Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Đơn vị phối hợp, đồng chủ trì qqqqqqqqqqqq
Thuộc chương trình Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ tên qqqqqqqqqqq
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm gs
Điện thoại 871903874
Email minhtam@cic.vast.vn
Thời gian thực hiện 13/09/2017 - 02/09/2019
Tổng kinh phí 111111111
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài áddddsssssssssssss
Kết quả chính của đề tài ssssssssssssssss
Những đóng góp mới sssssssssssss
Sản phẩm đề tài aaaaaaaaaa
Khu vục nghiên cứu aaaaaaaaaaa
Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài aaaaaaaaaa
Ảnh nổi bật đề tài
1567497418744-2.JPG
Danh sách file đính kèm