Thông tin Đề tài

Tên đề tài eeeeeee
Mã số ngg123
Đơn vị Ban Hợp tác quốc tế
Thuộc chương trình Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ tên bbbbbbb
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm NCVCC
Điện thoại 1233344
Email bbbbbb@gmail.com
Thời gian thực hiện 14/09/2017 - 26/09/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài dhdhjhdjhskjjsop
Kết quả chính của đề tài dhuohdwjsopjos
Những đóng góp mới dhwiuduwqhdưdhuwqhdiuwh
Sản phẩm đề tài d,mbdjeg
Địa chỉ ứng dụng ưggAJSHJA
Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài HJJHAHSAHHSJ
Ảnh nổi bật đề tài
1567478588793-đăng tải trên tạp trí nature.png
Danh sách file đính kèm