Bạn phải đăng nhập mới được phép nộp đề tài. Đăng nhập tại đây
Tên đề tài Năm thực hiện Năm kết thúc Danh mục Ngày tạo
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 08/05/2019 19/05/2019 Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020 23/05/2019
Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch nano bạc làm nguyên liệu sử dụng trong nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực của đời sống. 05/02/2019 15/05/2019 Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 23/05/2019
Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch nano bạc làm nguyên liệu sử dụng trong nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực của đời sống. 05/02/2019 15/05/2019 Nhiệm vụ trong Chương trình KHCN cấp Quốc gia giao cho Viện HLKHCNVN tổ chức thực hiện 23/05/2019